मालदीवियन एगो भाषा के नाँव छेकै, हैय भाषा क राजभाषा आरो राष्ट्रीय भाषा केरौ अधिकार प्राप्त छै।

इतिहास संपादन करौ

व्याकरण संपादन करौ

वक्ता संपादन करौ

एकरहो देखौ संपादन करौ

बाहरी कड़ी संपादन करौ

संदर्भ संपादन करौ