स्पेनिश एगो भाषा के नाँव छेकै, हैय भाषा क राजभाषा आरो राष्ट्रीय भाषा केरौ अधिकार प्राप्त छै।

इतिहास संपादन

व्याकरण संपादन

वक्ता संपादन

एकरहो देखौ संपादन

बाहरी कड़ी संपादन

संदर्भ संपादन